Δηλώσεις Μαθημάτων Σημαντικές Ανακοινώσεις

Έναρξη Δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 θα υποβληθούν υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο σύστημα Classweb:

από την Τρίτη 8/3/2022 έως και τη Δευτέρα 14/3/2022.

 

Σημαντικές Πληροφορίες:

α) Οι φοιτητές του Β΄ εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ είτε Αγγλικά είτε Γαλλικά είτε Γερμανικά.

β) Οι φοιτητές του Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ και Η΄ εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από 30 έως και 45 ECTS. Για τους επί πτυχίω φοιτητές η δήλωση μπορεί να είναι έως 45 ECTS χωρίς κατώτερο όριο (τα 30 ECTS δηλαδή)

γ) Ειδικά και ΜΟΝΟΝ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα μπορούν να κάνουν δύο δη­­λώσεις. Μία για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ και μία επιπλέον για την ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡΙΝΗ εξεταστική προκειμένου να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, στα οποία δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς, αλλά έχουν δηλωθεί στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Συγκεκριμένα:

Το ανώτατο όριο του συνόλου των μαθημάτων που οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώνουν σε κάθε εξάμηνο είναι:

  • Β΄ Εξάμηνο Σπουδών: Τα έξι (6) Υποχρεωτικά μαθήματα (συμπερι­λαμ­βα­νο­μένης της ξένης γλώσσας) που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Β΄ εξάμηνο Σπουδών, συνολικά 30 ECTS για το κάθε εξάμηνο.
  • Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών: Τα δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέ­ρο­νται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Δ΄ εξάμηνο και έναν από τους πα­ρα­κάτω συνδυασμούς: α) είτε πέντε (5) μαθήματα Επιλογής Ψυχολογίας των 4 ECTS, β) είτε τέσσερα (4) μαθήματα Επιλογής Ψυχολογίας των 5 ECTS, συ­νο­λικά 30 ECTS, καθώς και 15 επιπλέον ECTS από οφειλόμενα μαθήματα προ­ηγούμενων εξαμήνων.
  • ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών: Τα δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέ­ρο­νται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το ΣΤ΄ εξάμηνο και έναν από τους πα­ρα­κάτω συνδυασμούς: α) είτε πέντε (5) μαθήματα Επιλογής Ψυχολογίας των 4 ECTS, β) είτε τέσσερα (4) μαθήματα Επιλογής Ψυχολογίας των 5 ECTS, κα­θώς και 15 επιπλέον ECTS από οφειλόμενα μαθήματα προ­η­γούμενων εξα­μήνων.
  • Η΄ Εξάμηνο Σπουδών: Για φοιτητές/τριες που δεν θα επιλέξουν να εκπο­νή­σουν Πρακτική Άσκηση στο Η΄ εαρινό εξάμηνο, η δήλωση των μαθη­μά­των Ψυ­χολογίας και των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη σελ. 32 του Οδηγού Σπουδών (ακαδ. έτος 2021-2022) του Τμήματος Ψυχολογίας, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται συνολικά 30 ECTS, καθώς και 15 επιπλέον ECTS από οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων.
  • Η΄ Εξάμηνο Σπουδών: Για φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν να εκ­πο­νή­σουν Πρα­κτική Άσκηση στο Η΄ εαρινό εξάμηνο, η δήλωση των μαθημάτων Ψυχο­λο­γίας και των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής θα γίνεται με τον τρόπο που πε­ριγράφεται στη σελ. 33 του Οδηγού Σπουδών (ακαδ. έτος 2021-2022) του Τμήματος Ψυχολογίας, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται συνολικά 30 ECTS, καθώς και 15 επιπλέον ECTS από οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων.

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται από το Ζ΄ εξάμηνο φοίτησης και μετά. Δικαίωμα συμ­μετοχής στην Πρακτική Άσκηση κατοχυρώνουν οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (90 ECTS) και έχουν συ­γκε­ντρώ­σει τουλάχιστον 80 ECTS από μαθήματα επιλογής Ψυχολογίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022.

 

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΔΗΛΩΣΗ (για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/τριες)

Εμβόλιμη δήλωση έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν οι φοιτητές/τριες από το 9ο εξά­μηνο σπουδών και πάνω. Με την εμβόλιμη δήλωση κάθε εξαμήνου, οι φοιτη­τές/ τριες θα μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, ανεξάρ­τη­τα από το αν ένα μάθημα προσφέρεται ή όχι στο εκάστοτε εξάμηνο, αρκεί να το έχουν ξαναδηλώσει σε κάποιο από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Για τους/τις φοιτητές/τριες που μετακινήθηκαν από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) στο Τμήμα Ψυχολογίας

 

1.    Tα μαθήματα που ανήκουν στο Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας και τα έχει αναγνωρίσει ένας/μια φοιτητής/τρια που προέρχεται από το Τμήμα Φ.Π.Ψ., μετά από την αντιστοίχισή τους με μαθήματα του Π.Π.Σ. του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς, δεν υπολογίζονται στο σύνολο των ECTS (30) που μπορεί να δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια σε κάθε εξάμηνο. Δηλαδή, στον παραπάνω αριθμό (30 ECTS) περιλαμβάνονται μόνο τα οφειλόμενα μαθήματα που ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει, σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης, για να συμμετέχει στις εξεταστικές τους.

2.    Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται από το Ζ΄ εξάμηνο φοίτησης και μετά. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση κατοχυρώνουν οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (90 ECTS) και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 80 ECTS από μαθήματα επιλογής Ψυχολογίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021.

3.    Για όσους/ες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκησή τους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Φ.Π.Ψ ή στο Τμήμα Ψυχολογίας, θα αναγνωρίζεται η παραπάνω Πρακτική Άσκηση ως προαιρετικό μάθημα το οποίο θα λαμβάνει 5 ects και θα εμφανίζεται στο παράρτημα διπλώματος.

 

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΔΗΛΩΣΗ (για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/τριες)

Εμβόλιμη δήλωση έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν οι φοιτητές/τριες από το 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. Με την εμβόλιμη δήλωση κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, ανεξάρτητα από το αν ένα μάθημα προσφέρεται ή όχι στο εκάστοτε εξάμηνο, αρκεί να το έχουν ξαναδηλώσει σε κάποιο από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Προσοχή!!!:

1. Για να ολοκληρωθεί η διαδι­κα­σία, απαιτείται να πραγματοποιήσετε έλεγχο κανόνων δήλωσης και στη συνέχεια να πατήσετε «ΥΠΟΒΟΛΗ», ώστε να φαίνεται ότι είναι στην κα­τά­στα­ση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ». Εάν η Δήλωση δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ο φοιτητής δεν εμφανίζεται στις Καταστάσεις Εξετάσεων και ως εκ τούτου δεν έχει το δι­καί­ω­μα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

2. Είναι απαραίτητο ο κάθε φοιτητής να κρατήσει ένα αντίγραφο (είτε σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή) της Δήλω­σής του, τυπώνοντάς την αφού την υποβάλει ηλεκτρονικά  μέχρι τη λήξη του εξαμήνου προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα.

3. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή διόρθωσης της Δήλωσης, μόνο ηλεκτρο-νι­­κά και κατά τη διάρκεια του ορισθέντος χρονικού διαστήματος.

4. Στα μαθήματα με πλαφόν οι θέσεις δεσμεύονται με την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, εάν μία υποβληθείσα δήλωση ξανανοίξει για επεξεργασία, η θέση που είχε δεσμευθεί «ελευθερώνεται» και είναι δυνατόν να δεσμευθεί από άλλον φοιτητή. Για τον λόγο αυτό, οι φοιτητές που δηλώνουν μαθήματα με πλαφόν θα πρέπει να προσέχουν να μην ανοίξουν εκ νέου τη δήλωση που έχουν υποβάλει διότι είναι πιθανό να «χάσουν» τη θέση από το μάθημα που έχει ανώτατο όριο.

4. Ο φοιτητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Οι Δηλώσεις των Συγγραμμάτων είναι αναγκαίο να αντιστοιχίζονται με τις Δηλώσεις των Μαθημάτων διότι οι φοιτητές ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να παρα­λά­βουν συγγράμματα για μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί.

Η Δήλωση Συγγραμμάτων γίνεται μέσω του συστήματος Eudoxus (http://eudoxus.gr/). – Για τη δήλωση των συγγραμμάτων θα ακολουθήσει νέα ανα­κοίνωση από τον ΕΥΔΟΞΟ.

 

Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

 


Ημερομηνία ανάρτησης: 8/3/2022, ώρα 13:43΄

 

Attachments